Regulamin Sklepu Internetowego www.layanabell.com 

§ 1 Przedmiot regulacji oraz zasady sprzedaży 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Layanabell, działającego pod adresem www.layanabell.com, składania zamówień Towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny za nabywane Towary oraz uprawnienia Kupującego związanych z umową sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość.
 2. Sklep internetowy www.layanabell.com prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet (umowa zawierana na odległość).
 3. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@layanabell.com oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.layanabell.com
 4. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i potwierdzenie tego faktu. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje 

Wszystkie terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane poniżej: 

Czas realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Dokument sprzedaży – dokument potwierdzający sprzedaż w formie faktury VAT lub paragonu, wybrany przez Kupującego na etapie składania Zamówienia i dostarczany Kupującemu –
w przypadku paragonu – w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówiony Towar, a w przypadku faktury – w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego 

Forma dostawy – sposób dostarczenia zamówionego Towaru, wybrany przez Kupującego podczas składanego Zamówienia 

Forma płatności – sposób uiszczenia ceny za zamówiony Towar, wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia 

Formularz zamówienia – dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia Towaru 

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystający ze Sklepu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową 

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu 

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.layanabell.com, prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pośrednictwem Kupujący może zamawiać oraz nabywać Towar 

Sprzedawca Layanabell Oliwia Miodońska-Lankosz, ul. Bielska 86, 43-332 Pisarzowice, NIP PL9372719732 REGON 382582925
Towar – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu a udokumentowana za pomocą Dokumentu Sprzedaży 

Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą 

Wymiana – dostarczenie wybranego przez Konsumenta Towaru w zamian za inny Towar ze złożonego Zamówienia

Bon upominkowy – bon w formie kodu wygenerowanego przez Sklep w formie papierowej lub elektronicznej o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika do jego realizacji w Sklepie

Produkt Promocyjny – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę, który jest dołączany przez Sprzedawcę do zamówienia za 1 zł po spełnieniu warunków Akcji Promocyjnej.

§ 3. Warunki ogólne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  a) urządzenie z dostępem do Internetu
  b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 3. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu na stronie Sklepu dotyczącego dostępności produktów lub ich ceny,  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Kolory przykładowych modeli na zdjęciach w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów, wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej.
 5. Ze względu na dużą rozciągliwość materiału, pomiędzy tymi samymi produktami z różnych partii mogą zachodzić różnice rozmiarowe. Przeciętna tolerancja dla wymiarów wynosi +/- 10 %
 6. Kolory poszczególnych materiałów pochodzących z różnych dostaw mogą nieznacznie różnić się odcieniem. Jest to sytuacja normalna, spowodowana pochodzeniem materiału z różnych partii produkcyjnych.
 7. Sprzedawane stroje kąpielowe są odporne na promieniowanie UV i  chlor. W miejscach, w których zawartość soli w wodzie jest wyższa niż standardowa, bądź ilość środków chemicznych dodawana do basenu przewyższa 0,3 mg/L –  materiał może nieznacznie zacząć się rozchodzić i blaknąć. Jest to spowodowane czynnikami zewnętrznymi, na które Sprzedawca nie ma wpływu. 

§ 4. Składanie zamówień 

 1. Do złożenia Zamówienia i zawarcia umowy, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki internetowej np. Chrome, Safari, Firefox itp.
 2. Zamówienie Towaru następuje poprzez wybór Towaru w Sklepie, podejmując kolejne czynności techniczne na postawie wyświetlanych komunikatów, w tym poprzez dodawanie Towarów do koszyka. Kupujący może w każdej chwili obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Towary.
 3. W trakcie realizowania procesu składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania adresu wysyłki Towaru, numeru telefonu, adresu e-mail, wyboru sposobu płatności oraz może także zgłosić chęć otrzymania faktury VAT do paragonu.
 4. Kupujący może dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Zamówień.
 5. Podczas rejestracji Kupujący zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 6. Kupujący jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz
  ponosi odpowiedzialność za jego udostępnienie.
 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła, na podany przez Kupującego (w
  formularzu zamówienia) adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, obejmujące wszystkie istotne elementy zamówienia, takie jak numer zamówienia, łączna cena zamówienia (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów i ceny dostawy), czas realizacji zamówienia, forma i przybliżony termin dostawy.
 8. Do zawarcia przez strony umowy, dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w niezbędnym zakresie) wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia.
 9. Zamówienie nie zostanie przez Sprzedawcę przyjęte, jeżeli w formularzu zamówienia Kupujący zamieści niekompletne dane, uniemożliwiające weryfikację Kupującego i należyte dostarczenie Towaru. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na podanie błędnego adresu lub numer telefonu, zamówienie będzie anulowane.

§5. Ceny i płatność 

 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena poszczególnego artykułu uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Cena towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie. Informacja o koszcie dostawy towaru podawana jest przy składaniu zamówienia. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie oraz wprowadzania w nich modyfikacji.
 3. Koszt wysyłki Towaru pokrywa Kupujący.
 4. Kupującemu służy prawo wyboru sposobu dostawy i formy płatności. Wyboru formy płatności, Kupujący dokonuje w formularzu zamówienia. 
 5. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:
  a) płatność przez Internet za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24 w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania Towaru Kupujący dokonuje zapłaty za ten Towar,
  a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego;
  b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym zamówienie realizowane będzie po wpłynięciu środków na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy: 

Layanabell Oliwia Miodońska-Lankosz  

mBank : 39 1140 2004 0000 3502 7850 3585

c) Płatność kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

 1. Koszt, termin oraz sposób dostawy Towaru wynikają z wybranej przez Kupującego
  w zamówieniu formy dostawy. 

§ 6. Dostawa towaru 

 1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajów Unii Europejskiej.
 2. Sprzedawca w terminie 3 dni (liczonych wyłącznie w Dni robocze) od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na rachunek bankowy Sprzedawcy, wysyła na wskazany przez Kupującego adres zamówiony Towar wraz z Dokumentem Sprzedaży.
 3. Termin wysyłki Towaru może ulec wydłużeniu, jeżeli Sprzedawca ustalił urlop obejmujący ten czas lub jeżeli w opisie Towaru Sprzedawca zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.
 4. Zamówione Towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. O statusie zamówienia Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty
  elektronicznej.
 6. Z chwilą
  odbioru Towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z Towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru.
 7. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z Zamówieniem.

§ 7. Reklamacje 

 1. Wszystkie Towary znajdujące się w Sklepie są nowe, chyba że Sprzedawca zaznaczył inaczej w opisie Towaru. 
 2. Za wady fizyczne lub prawne rzeczy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego będącego Konsumentem – na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia). 
 3. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na maila: biuro@layanabell.com
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. Roszczenie Kupującego będącego konsumentem o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem dwóch lat, od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu.
 7. Kupujący będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Layanabell Oliwia Miodońska-Lankosz, ul. Rynek Podgórski 12/33, 30-518 Kraków
 8. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć Dokument Sprzedaży oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest dostępny do pobrania w zakładce Kontakt. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa Towaru, wymiana Towaru, zwrot pieniędzy czy obniżenie ceny.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 10. Sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji Konsumenta, jeżeli wada jest nieistotna, lub jest związana z charakterem materiału z którego wykonany jest produkt, oraz powstaje w związku z użytkowaniem towaru.

§ 8. Odstąpienie od umowy 

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j.), Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem ust. 2), składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Towaru i oświadczenia wraz z Dokumentem sprzedaży przed jego upływem mailowo biuro@layanabell.com lub na adres: Layanabell Oliwia Miodońska-Lankosz, ul. Rynek Podgórski 12/33, 30-518 Kraków 
 2. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, który
  jest dostępny do pobrania w zakładce ZWROTY. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone również w innej formie – stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą a Sprzedawca zwróci Kupującemu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, dokonane przez niego płatności.
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Jeśli nie będzie to możliwe, zwrot nastąpi na numer konta podany w formularzu zwrotu przez Kupującego.
 7. Zwracany Towar powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów korzystania w zakresie wykraczającym poza sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania (przymierzenia).
 8. W przypadku zwrotu Towaru z kategorii SWIMWEAR oraz MINI ME, Towar musi również posiadać nienaruszoną przyklejoną wkładkę ochronną.
 9. Zwracany Towar nie może posiadać oznak użytkowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca ma prawo obniżyć wartość zwrotu, w przypadku gdy produkt będzie nosił ślady użytkowania (np. ślady biologiczne, brak oryginalnego zamocowania metki, ślady od podkładów, pudrów z drobinkami, balsamów, antyperspirantów, uszkodzenia materiału lub ślady wszelkich środków zapachowych takich jak perfumy, środki piorące itd.).

§ 9. Reklamacje towarów po 1.01.2023r.

 1. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą – Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu.

 2. Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad oraz zgodny z zawarta Umową Sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie określonym w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeśli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wyraźnie i odrębnie zaakceptował jego cechy.

 3. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.

 4. W razie braku zgodności Produktu z Umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A – Ustawy o prawach konsumenta (dalej: brak zgodności towaru z umową).

 5. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru.

 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Sprzedawca dokona na swój koszt naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, gdy Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o niezgodności towaru z umową. Konsument zobowiązany jest do udostępnienia Sprzedawcy towaru podlegającego naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera towar na swój koszt.
 7. Konsumentowi przysługuje również uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:a) Sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umowąb) Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umowąc)brak zgodności towaru z umową występują nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umowąd) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany towarue) oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
 8. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, kwoty należne wskutek skorzystania z tego prawa zwrócone zostaną Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Zwrot środków nastąpi przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył podczas dokonywania zapłaty za towar, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową ulegają przedawnieniu po upływie 6 lat od dnia ujawnienia się niezgodności towaru z umową. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie uważa się, że reklamacja została uznana przez Sprzedawcę.
 11. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Formularz reklamacyjny jest możliwy do pobrania w zakładce „Zwroty” na stronie www.layanabell.com. Zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail : biuro@layanabell.com, adres do obsługi reklamacji: Layanabell ul. Rynek Podgórski 12/33, 30-518 Kraków

§ 10. Wymiany

 1. Sprzedawca umożliwia grzecznościową Wymianę Towaru na terenie Polski w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki w miarę dostępności produktów. 
 2. Sprzedający ma prawo odmówić zrealizowania Wymiany Towaru w przypadku, gdy Towar będzie nosił ślady użytkowania (np. ślady biologiczne, brak oryginalnego zamocowania metki, ślady od podkładów, pudrów z drobinkami, balsamów, antyperspirantów, uszkodzenia materiału lub ślady wszelkich środków zapachowych takich jak perfumy, środki piorące itd.)
 3. Wymieniane Towary powinny mieć wszystkie oryginalne metki papierowe oraz nienaruszone wkładki ochronne (w przypadku strojów kąpielowych).
 4.  Wymiana grzecznościowa nie wstrzymuje biegu terminu Zwrotu- liczonego od dnia otrzymania pierwszej przesyłki. Termin na odstąpienie umowy jest terminem zawitym – nie ulega on zawieszeniu ani przerwaniu, dokonanie Wymiany nie powoduje przedłużenia tego terminu.

§ 10. Bony podarunkowe

 1. Bon upominkowy może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania towarów w Sklepie www.layanabell.com
 2. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta kodu znajdującego się na bonie upominkowym osobom nieupoważnionym.
 4. Bon upominkowy jest ważny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zaksięgowania wpłaty za bon w Sklepie.
 5. W przypadku, gdy wartość Towarów nabywanych przez Klienta z wykorzystaniem bonu upominkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na bonie, Klient zobowiązany będzie dopłacić różnicę: przelewem tradycyjnym lub przelewem online (Przelewy24)
 6. Przy zakupie Towarów za bon nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu Towaru przez Klienta. Klient ma natomiast prawo do Wymiany Towaru

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
  danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 13. Postanowienia końcowe 

 1. Zdjęcia i opisy użyte do prezentacji Towarów oraz nazwa, domena internetowa, logotypy i inne prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem bądź za zgodą Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
 5. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego
  wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2019r.